WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Alimentatie in 2015

23-02-2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn de regelingen voor ouders en hun kinderen aangepast, de zogenaamde kindregelingen. Dit heeft gevolgen voor de inkomens van u en van uw ex-partner. Maar betekent dit dat u de kinderalimentatie aan moet passen ? Dat is zeker niet altijd het geval.

 

Nieuwe normen.

Hoe hoog de kinderalimentatie is, kunt u samen met uw ex-partner bepalen. Wanneer u daar samen niet uitkomt, kunt u hiervoor een mediator inschakelen en/of de rechter het bedrag laten bepalen. Veelal wordt er dan gebruik gemaakt van de normen die de Expertgroep Alimentatienormen heeft opgesteld: de zogenaamde tremanormen (vermeld in het tremarapport). Naar aanleiding van de aangepaste kindregelingen stelt de Expertgroep dat de kinderalimentatie in veel gevallen verlaagd kan worden. Maar is dat zo en is de rechter het hiermee ook eens ?

Betaalt u kinderalimentatie ?

Betaalde u in 2014 tenminste € 138,00 per maand aan kinderalimentatie en staat uw kind (of kinderen) ingeschreven bij uw ex-partner ? Dan mocht u vorig jaar meestal een bedrag voor levensonderhoud van uw kind (of kinderen) aftrekken van de belastingen. Dit jaar mag dat niet meer. Dat heeft de volgende financiële gevolgen:

- Geen recht op belastingaftrek in 2014 ? Dan geen wijzigingen voor 2015.

Wel recht op belastingaftrek in 2014:

- Voor kinderen tussen de 0-6 jaar kunt u in 2015 tussen de € 25,00 en € 35,00 minder van de belasting aftrekken.

- Voor kinderen tussen de 6-12 jaar oud, kunt u in 2015 tussen de € 30,00 en € 44,00 minder van de belasting aftrekken.

- Voor kinderen in de leeftijd van 12 - 18 jaar oud, kunt u in 2015 tussen de € 35,00 en € 50,00 minder van de belasting aftrekken.

 

Ontvangt u kinderalimentatie ?

Staat het kind (of de kinderen) ingeschreven op uw adres ? Dan heeft u dit jaar geen recht meer op de alleenstaande ouderkorting. Deze maatregel compenseert de overheid met een hoger kindgebonden budget. Deze verhoging is maximaal € 3.050,00 per jaar. Dit extraatje heet ook wel de alleenstaande ouderkop. Voor hoeveel verhoging u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw inkomen.

Wijzigingen ten opzichte van 2014:

- Samenwonend met nieuwe partner: geen wijzigingen omdat er geen recht is op de alleenstaande ouderkop.

- Alleenstaand en het jongste kind is 18 jaar of ouder: geen wijzigingen.

Alleenstaand en kind(eren) zijn jonger dan 18 jaar:

- Bijstandsuitkering: inkomen blijft ongeveer gelijk.

- Bruto jaarloon tot € 16.000,00: vooruitgang van € 200,00 - € 275,00.

- Bruto jaarloon € 16.000,00 - € 23.000,00: vooruitgang € 100,00 - € 200,00.

- Bruto jaarloon € 23.000,00 - € 52.000,00: vooruitgang: € 0,00 - € 100,00.

- Bruto jaarloon meer dan € 52.000,00: ongeveer gelijk of lager.

Bovenstaande bedragen zijn indicatief. De werkelijke inkomenswijziging hangt af van de leeftijd van uw kind(eren) en van het soort inkomen dat u heeft

Hoe wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend ?


1. Wat is de behoefte van het kind ? Wat kost het kind. ?

Uitgangspunt voor de berekening van de kindbehoefte is, dat het kind er door de echtscheiding niet op achteruit mag gaan. De levensstandaard van het kind tijdens het huwelijk, dient (zoveel als mogelijk) gehandhaafd te blijven.

De hoogte van het bedrag dat tijdens het huwelijk maandelijks aan de kinderen wordt besteed, is o.a. afhankelijk van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Het aantal kinderen en hun leeftijd, wordt omgezet in een aantal punten (zie tremarapport).  Behalve de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen, is het gezinsinkomen bepalend voor de hoogte van het bedrag dat aan de kinderen wordt uitgegeven.  In het tremarapport wordt het eerder genoemde puntenaantal gerelateerd aan het gezinsinkomen tijdens het huwelijk. Dit is in een tabel gezet en uit deze tabel volgt een bedrag dat de kindbehoefte aangeeft. Een mediator beschikt over de betreffende tabel.

2. Vervolgens wordt er bepaald welk recht de alleenstaande ouder heeft op het kindgebonden budget, inclusief de alleenstaande ouderkop.

3. De eigen bijdrage van de ouders wordt bepaald door op de kindbehoefte, het totaal door de alleenstaand ouder ontvangen kindgebonden budget, in mindering te brengen.

Voorbeeld:

Kindbehoefte: € 220,00 per maand (bepaald onder stap 1)

Kindgebonden budget incl. alleenstaande ouderkop: € 340,00 per maand. (bepaald onder stap 2)

Eigen bijdrage van de ouders: € 220,00 - € 340,00 = 0.

In een dergelijk geval zou volgen dat er geen onderhoudsplicht is voor ouders en mogelijk ook geen kinderalimentatie verschuldigd is. De ervaring leert intussen dat de rechterlijke macht het hiermee (niet altijd) eens is. Immers, in een dergelijk geval onderhoudt de Nederlandse belastingbetaler de kinderen en niet de ouders zelf. Er zijn dan ook al diverse uitspraken bekend waarin wordt afgeweken van deze berekening.

Kinderalimentatie aanpassen om fiscale redenen ?

- Laat u goed informeren over hoeveel het inkomen van u en uw ex-partner wijzigt.

- Gaat degenen die alimentatie betaalt erop achteruit en zo ja, hoeveel ?

- Gaat degene die alimentatie ontvangt erop achteruit en zo ja, hoeveel ?

- Beslis op basis van de antwoorden op deze vragen of u de alimentatie wil laten wijzigen en om welk bedrag het dan gaat. Leg deze nieuwe afspraken dan opnieuw schriftelijk vast.

Lukt het niet om hierin te overleggen met uw ex-partner ? Dan kunt u een mediator, advocaat of een rechter inschakelen. Hieraan zijn echter wel kosten verbonden. Het is goed om dit af te wegen tegen een eventueel voordeel van een herziene kinderalimentatie. Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat de rechter, gezien het bovenstaande, afwijkt van de tremanorm en de uitspraak dus anders kan uitpakken dan u hoopt. Tevens kan het zo zijn dat, wanneer u minder kinderalimentatie gaat betalen, u wel meer partneralimentatie moet gaan voldoen. Dus: denk goed na voordat u naar de rechter stap voor een wijzigingsverzoek !

 

 

« Naar overzicht