ECHTSCHEIDING

 

echtscheidingsconvenant

Om de gemeenschap van goederen te ontbinden en/of het huwelijk te beëindigen, moet er een verzoekschrift tot scheiding door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Hieraan moet tenminste een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan en een alimentatieberekening worden toegevoegd.

Het is raadzaam om financiële en fiscale zaken te regelen in een echtscheidingsconvenant. Wanneer dit echtscheidingsconvenant wordt toegevoegd aan het verzoekschrift dat naar de rechtbank gaat, heeft dit als voordeel dat de afspraken door de rechter worden bekrachtigd in een vonnis. Hierdoor wordt de eis nakoming van de gemaakte afspraken afdwingbaar zonder dat er hiervoor nog een gerechtelijke procedure hoeft te worden gevoerd. Overigens is het zo dat, wanneer partijen in de toekomst in onderling overleg de in het echtscheidingsconvenant gemaakte afspraken willen herzien en hierover overeenstemming hebben, dit mogelijk is. De gang naar de rechter hoeft dan niet (opnieuw) te worden gemaakt.

Het echtscheidingsconvenant heeft een vaste opbouw. Het schrijven van het echtscheidingsconvenant is voorbehouden aan een mediator of advocaat, omdat de verwoording juridisch en fiscaal correct.moet zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn: afspraken over de kinder- en partneralimentatie, de koopwoning, de verdeling van het eventuele vermogen en de schulden, de eventuele verdeling van opgebouwde pensioen, besluiten omtrent nog te ontvangen belastingaanslagen, de verdeling van de inboedel, de geheimhouding en beschrijving van de informatie uit het convenant die eventueel met derden mag worden gedeeld en met welke derden het convenant mag worden gedeeld en wat te doen bij eventuele toekomstige conflicten. 

Cervix Mediation neemt standaard in het convenant op wat de uitgangspunten en waarden waren bij het tot stand komen van de gemaakte afspraken (procesverloop) zodat deze ook duidelijk zijn en kunnen worden gebruikt bij de oplossing van eventuele toekomstige conflicten.

Let op: de wet staat boven onderling gemaakte afspraken.

Voorbeeld: wanneer beide partijen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schuld, kan er in het echtscheidingsconvenant onderling worden afgesproken dat een partij de betreffende vordering geheel afbetaald. Echter, de schuldeiser heeft uit hoofde van de wet het recht om beide partijen te blijven aanspreken op betaling en invorderingsmaatregelen te nemen.

De scheiding is pas bij wet geregeld nadat deze door de gemeente is bijgeschreven in het register. Het proces is als volgt: de rechter wijst vonnis. De advocaat die het gemeenschappelijke verzoekschrift heeft ingediend, nodigt partijen na ontvangst van het vonnis uit om de akte van berusting te ondertekenen.Pas nadat partijen de akte van berusting hebben ondertekend, kan de scheiding worden bijgeschreven in het register. 

Om in aanmerking te komen voor de toeslagen van de belastingdienst, is het nodig dat er geen sprake meer is van fiscaal partnerschap. Om het fiscaal partnerschap te beëindigen moet er aan twee voorwaarden zijn voldaan, nl: het verzoekschrift tot scheiding moet aantoonbaar door de griffie van de rechtbank zijn ontvangen én beide (ex) partners mogen niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.De gemeenschap van goederen is opgeheven zodra het verzoekschrift tot scheiding aantoonbaar is ontvangen door de griffie van de rechtbank.