Privacy statement

Cervix Mediation te Schijndel  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Cervix Mediation biedt een breed pakket aan dienstverlening.  Uitsluitend in geval van mediation zal er worden verzocht om financiële gegevens te verstrekken wanneer dit aansluit bij het onderwerp waarop de mediation betrekking heeft.
 
1. Contactgegevens
Praktijkadres: Noorderkroon 21 5482 XK  SCHIJNDEL
Telefoonnummer: 06-22087174
 
M.P.J.M. van Heijst-van der Lee is de Functionaris Gegevensbescherming van Cervix Mediation, zij is te bereiken via: miriam @cervixmediation.nl
 
2. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Cervix Mediation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • In geval van mediation: financiële gegevens ten behoeve van de opmaak van de alimentatieberekening en het echtscheidingsconvenant.
3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Cervix Mediation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar 
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Financiële gegevens ten behoeve van de opmaak van de alimentatieberekening en het echtscheidingsconvenant.
4. Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 
Cervix mediation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Een dossier of verslag te kunnen vormen over de cliënt
 • Een alimentatieberekening en/of een echtscheidingsconvenant op te kunnen maken.
5. Geautomatiseerde besluitvorming
Cervix Mediation neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cervix Mediation tussen zit. Cervix Mediation gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • Roundcube,, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in roundcube.
6. Bewaartermijn
Cervix Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- Geslacht minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- Geboortedatum minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- Geboorteplaats minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- Adresgegevens minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- Telefoonnummer minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- E-mailadres minimaal 5 en maximaal 15 jaar
- Dossieropbouw minimaal 5 en maximaal 15 jaar
 
De reden van deze bewaartermijn is dat een dossier of bestelgegevens opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde 5 tot 15 jaar.
 
7. Verkoop gegevens
Cervix Mediation deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Cervix Mediation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cervix Mediation persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.
 
 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing
 • Advocaat: doel het indienen van een verzoek tot echtscheiding. Het ouderschapsplan, de alimentatieberekening en het echtscheidingsconvenant worden door Cervix Mediation overhandigd aan de advocaat die het verzoekschrift tot echtscheiding gaat indien. De verwerking van deze gegevens door de advocaat vallen onder de geheimhoudingsplicht van de advocaat.
 • Notaris: indien partijen ervoor kiezen om het scheidingsconvenant, het ouderschapsplan en de alimentatieplicht notarieel te laten vastleggen. De verwerking van deze gegevens door de notaris valt onder de geheimhoudingsplicht van de notaris.
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
8. Cookies
Cervix Mediation gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cervix Mediation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: miriam@cervixmediation.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Cervix Mediation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
10. Beveiliging persoonsgegevens
Cervix Mediation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: miriam@cervixmediation.nl