Echtscheidingshulpverlening

 

meer info

De hulpvraag als uitgangspunt.

Ondersteuning in jeugdzorgzaken en complexe scheidingen

Coaching

 1.  een individuele ouder: wanneer mediation niet tot stand komt of één ouder behoefte heeft aan begeleiding
 2.  ouder-kind coaching: bijvoorbeeld bij problemen met de omgangsregeling
 3.  systemische coaching: coaching van het systeem ouder(s), kind en stiefouder(s)
 4. dialoogbegeleiding
 5.  begeleide omgang
 6.  ondersteuning bij het maken van een familiegroepsplan
 7.  begeleiding bij de inzet van het sociale netwerk
 8.  psycho-educatie
 9.  coaching bij ouderonthechting of oudervervreemding
 10.  advies en stappenplan voor conflicthantering.

Voor professionals:

 1. Intervisiebegeleiding
 2. Coaching op casusniveau

Begeleiding parallel ouderschap

Doel: de-escalatie van conflicten tussen ouders door vermindering/afwezigheid van onderlinge contactmomenten/communicatie

Werkwijze: individuele gesprekken met ouders en kinderen waarbij wordt gewerkt aan het volgende:

 1. analyse knelpunten
 2. contactherstel ouder-kind en contactregeling
 3. geweldloze communicatie trainen
 4. vastleggen van hele concrete afspraken omtrent uitwisseling van informatie over de kinderen
 5. verstevigen van de individuele ouder-kindrelatie
 6. verstevigen van het individuele ouderschap
 7. begeleiding van de professional aangaande communicatie gedurende een vooraf overeengekomen periode.

Parenting-Coördination 

https://issuu.com/boomuitgeversdenhaag/docs/ab_0165-1331_2021_101_007_totaal/s/13289992

De Parenting-Coördinator geeft bindend advies in kleine, kindgerichte conflicten. Op deze manier kunnen gerechtelijke procedures worden voorkomen.

De Parenting-Coördinator kan externe deskundigen welke betrokken zijn bij het gezinssysteem, in het onderzoek betrekken. 

 

SCHIP-AANPAK www.schipaanpak.nl

Doel van deze interventie is om partners te laten zien dat hun conflictgedrag (ook) wordt veroorzaakt door een gevoel van verlies. Er is aandacht voor elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen. Met als uiteindelijke doel: het verbinden als partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak is onderverdeeld in vijf fasen: 1. Samenkomen 2. Conflict-en verliesverheldering 3. Helpend horen 4. Integratie 5. Partnerschap

OUDERSCHAPSBEMIDDELING (Ouderschap Blijft)  https://youtu.be/2lG8hzYXgow

Doel van deze interventie is om samen met ouders stil te staan bij het opnieuw vormgeven van het ouderschap na scheiding.

Tijdens het intakegesprek wordt met ouders een overeenkomst opgesteld waarin de doelen worden geformuleerd waaraan gewerkt gaat worden.

Mogelijke doelen kunnen zijn:

1. Het inzicht krijgen en benoemen van communicatiepatronen tussen ouders, om zo de onderlinge communicatie te verbeteren en conflicten te de-escaleren

2. Het leren respecteren van opvoedverschillen.

3. Het verbeteren van de individuele ouder-kindrelatie, waardoor de blik niet meer is gericht op de andere ouder.

4. Het uitwerken van het individuele ouderschap: hoe ga jij zorgen en de verantwoordelijkheid nemen voor je kind(eren) ? Hoe wil je later herinnerd worden door je kinderen ? Welke waarden en normen wil je overbrengen aan je kinderen ?

5. Meelezen met e-mailberichten tussen ouders en ouders hierop feedback geven.

Kind:

 1.  KIES ondersteuningstraject (kinderen van 4 t/m 17 jaar)
 2.  gesprekken met de Kindbehartiger (zie tabblad Kindbehartiger)
 3.  coaching bij ouderonthechting of oudervervreemding

KIES

KIES-groepen voor kinderen en pubers, KIES-  gescheiden opvoeden al dan niet in combinatie met de ouders (KIES MEER).

Kinderen (4 t/m 12 jaar) en pubers (individueel of in groepsverband)
- intakegesprek met ouders (en kinderen) van 1 uur
- 5 bijeenkomsten van max. 1 uur (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen intakegesprek met ouders (en kinderen) van 1 uur
- evaluatiegesprek met de ouders van 1 uur
- terugkomgesprek na twee maanden voor ouders en kinderen

Voor het individuele kind kan het programma worden aangepast.

Start in overleg.

KIES-Gescheiden opvoeden:

• Individuele begeleiding (stief)ouders
• Gespreksgroep (drie bijeenkomsten van 1 ½ uur)
• Cursus gescheiden opvoeden
Doel:  opvoedondersteuning in het alleen opvoeden van kinderen
Doelgroep: alleenstaande ouders t.g.v.  echtscheiding of tienermoeders
Tijdsduur: acht bijeenkomsten van twee uur
Groepsgrootte:  maximaal vijf deelnemers
• Thema-bijeenkomsten voor stiefouders

De voornoemde onderdelen van KIES-gescheiden opvoeden zijn los van elkaar te volgen.

https://youtu.be/-hSyNlxcjuI