WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Wijziging meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling per 1 januari 2019

07-10-2017

Wijziging Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Ingangsdatum: 1 januari 2019.

Oefenen implementatie afwegingskader:  medio 2018 t/m 31 december 2018

Beschrijven afwegingskader: heden tot medio juni 2018.

i.                    Meldcode nu:

Stap 1 : in kaart brengen van de signalen.

Stap 2: overleggen met een collega en evt. met Veilig Thuis

Stap 3: gesprek met de cliënt.

Stap 4: wegen van geweld of kindermishandeling.

Stap 5: of melden of je biedt zelf hulp.

                Gevolg: bij melding neemt Veilig Thuis de zaak over.

Beslissing om te melden is in zeker mate subjectief en wordt door een individu genomen.

ii.                  Wijziging meldcode per 1 januari 2019:

a.       Noodzaak wijziging: hulpverleners zijn vaak kortdurend betrokken bij slachtoffers. Zij beschikken vaak over onvoldoende informatie van eerder slachtofferschap of plegerschap van betrokkenen. Zo wordt er niet gesignaleerd of er sprake is van recidive.

b.    Doel:

- signalen vanuit meerdere bronnen over langere tijd bij elkaar brengen.

- beoogd effect: recidive sneller signaleren zodat er sneller passende en toereikende hulp kan worden ingezet door Veilig Thuis.

       c.    Hoe ?

Bij stap 5 ga je straks twee beslissingen nemen (beide beslissingen nemen in deze volgorde !):

1.       Is melden noodzakelijk ?

Ernstige gevallen van gewelf moeten altijd gemeld worden aan Veilig Thuis.

Hulpverlener blijft na melding aan veilig Thuis betrokken en werkt samen met Veilig Thuis

2.       Welke hulp kan ik zelf bieden of organiseren.

 

        d.    Afwegingskader

Voor stap 5 wordt nu een afwegingskader geplaatst waarin elke beroepsgroep zelf gaat beschrijven:

- wat zij verstaan onder ernstige gevallen van geweld.

- definitie van situaties die als acuut of structureel onveilig gedefinieerd worden en dus gemeld moeten worden aan Veilig Thuis.

Uitgangspunten afwegingskader:

- voor de beroepsgroep vrij om in te vullen op een manier die passen is bij het professionele handelen.

- er kan onderscheid worden gemaakt tussen psychisch geweld, seksueel geweld of bijvoorbeeld verwaarlozing.

- verschil mogelijk tussen “signaleerders” en “hulpverleners”.

- expliciete voorbeelden beschrijven van acuut onveilige situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Doel afwegingskader :

- kwaliteit van de beslissingen van de beroepskracht verhogen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Beoogd effect afwegingskader

- betere herkenning van slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

- Veilig Thuis is beter in staat om structurele patronen van geweld te herkennen en te doorbreken.

     e.    Rol Veilig Thuis:

- Bij elke melding (door middel van Triage) beoordelen welke wijze van afhandeling gewenst is.

(start dus niet per definitie een onderzoek).

- Overleg met de professional die de melding doet.

- Adviseren bij het doorlopen van de meldcode.

- Afstemmen afwegingskader met de beroepsgroep.

     f.   Aandachtsfunctionaris: (niet wettelijk verplicht)

Interne functionaris die:

- kan worden geraadpleegd voor advies en ondersteuning bij het zetten van de stappen in de meldcode.

- zorgdraagt voor de implementatie van de nieuwe meldcode binnen de organisatie.

- verbindende rol vervult naar Veilig Thuis.

Actielijst:

1.       Formuleren afwegingskader in samenspraak met Veilig Thuis (contactpersonen intern en bij Veilig Thuis zoeken)

2.       Benoemen aandachtsfunctionaris Meldcode.

3.       Risicotaxatie aanpassen/doorlichten

 

« Naar overzicht