WELKOM OP ONZE BLOG

 

nieuws en meer

Tien dingen die belangrijk zijn om te weten bij een scheiding.

14-01-2021
 1. Hoe je bent gehuwd: in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

Als je bent gehuwd op basis van gemeenschap van goederen, dan dient het vermogen in twee gelijke helften te worden verdeeld. Als de ene partner meer krijgt als de andere partner, kan de belastingdienst dit zien als overbedeling. In dat geval kan diegene dan het meest ontvangen heeft, kan over het bedrag van de overbedeling belasting moeten betalen.

Als je op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, dan bepalen de huwelijkse voorwaarden hoe het vermogen bij de scheiding wordt verdeeld. Het is dus belangrijk om deze informatie bij de hand te hebben.

 1. Als je gehuwd bent en je hebt minderjarige kinderen, dan is het verplicht om een ouderschapsplan te overleggen aan de rechtbank. In dit ouderschapsplan moet in elk geval zijn opgenomen: hoe de kinderen geraadpleegd zijn bij de opmaak van het ouderschapsplan, de contactregeling, de hoogte van de kinderalimentatie, afspraken over de opvoeding en de verzorging van de kinderen, het hoofdverblijf van de kinderen en de wijze waarop ouders elkaar gaan informeren en communiceren over de kinderen.

 

 1. De berekening van de kinderalimentatie wordt gemaakt door de familiemediator. Deze is hiervoor opgeleid en maakt gebruik van een programma dat door de rechtbank is goedgekeurd. De mediator maakt de berekening aan de hand van de gegevens die jullie daarvoor overleggen (inkomensgegevens, zorgkosten, woonkosten etc). Het is prettig als de mediator de gevraagde gegevens in één keer van jullie ontvangt.

 

De uitkomst van de alimentatieberekening is een richtlijn voor de hoogte van de kinderalimentatie. U mag onderling andere afspraken maken, mits het werkelijk te betalen bedrag niet hoger is dan de uitkomst van de berekening van de mediator. De mediator berekent immers wat u, gezien uw situatie en omstandigheden, zou kunnen betalen. Dit noemen we de draagkracht. Als u een hoger bedrag afspreekt, kunt u daardoor in de financiële problemen komen. Zorg ook dat u zelf berekent wat de werkelijke kosten zijn die voor de kinderen worden gemaakt.

Jullie kunnen afspreken dat de alimentatieplichtige de alimentatie overmaakt aan de ouder die hierop volgens de berekening van de mediator recht heeft. Jullie kunnen ook afspreken om een kindrekening te openen waarop jullie beiden naar draagkracht storten.

Als de omstandigheden zich wijzigen, dient er een nieuwe berekening te worden opgemaakt. Kinderalimentatie gaat voor op partneralimentatie. Over ontvangen partneralimentatie die u belasting te betalen. Over betaalde partneralimentatie ontvangt u belasting terug.

Als u een laag bedrag aan partneralimentatie ontvangt, kan het lonen om de partneralimentatie in één keer af te kopen. Let op: mocht u binnen de wettelijke termijn van de partneralimentatie beroep moeten doen op een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente toch eisen dat er partneralimentatie betaald wordt, ookal is deze eerder afgekocht.

De wetgeving rondom partneralimentatie is gewijzigd per 1 januari 2020. Zoek uit waarop je recht hebt of laat u hierover informeren ! Als je niet gehuwd bent, heb je geen recht op partneralimentatie.

 1. Overwaarde van een woning uitbetalen: het is fiscaal aantrekkelijker om deze gelden te investeren in een nieuwe koopwoning. De fiscale belasting op de uitbetaalde overwaarde ligt hoger wanneer men na de scheiding een huurwoning aanvaardt.

 

 1. Je kunt pas de toeslagen aanvragen als je geen fiscaal partner meer bent. Je bent geen fiscaal partner meer wanneer je aan deze twee voorwaarden voldoet:
 1. Jullie staan bij de basisadministratie van de gemeente ingeschreven op twee verschillende adressen én
 2. De gemeenschap van goederen is opgeheven. De gemeenschap van goederen is opgeheven op het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding is ontvangen door de griffie van de rechtbank.

 

 1. Om het verzoekschrift tot echtscheiding in te kunnen dienen bij de rechtbank, is een alimentatieberekening en een ouderschapsplan (in geval van minderjarige kinderen) noodzakelijk. De splitsing van het vermogen wordt geregeld in het echtscheidingsconvenant. Je kan ervoor kiezen om het echtscheidingsconvenant mee te sturen met het verzoekschrift tot echtscheiding dat je bij de rechtbank indient. Dit heeft als voordeel dat de rechter de afspraken in het echtscheidingsconvenant ook meteen bekrachtigt, wat betekent dat je niet nogmaals naar de rechter hoeft als de gemaakte afspraken uit het convenant niet worden nagekomen. Nadeel kan zijn dat het langer duurt voordat je het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kunt indienen, hierdoor het fiscaal partnerschap niet kan worden opgeheven (in geval van een huwelijk op basis van gemeenschap van goederen) en je daardoor geen toeslagen kunt aanvragen.

 

 1. De ouder waarbij het kind het hoofdverblijf heeft, ontvangt de fiscale voordelen die samenhangen met het kind. Het is financieel aantrekkelijk om het hoofdverblijf van het jongste kind bij de minst verdienende ouder te plaatsen, omdat deze dan het langst het belastingvoordeel van het kind geniet. De hoofdverblijfplaats van een kind staat los van de contactregeling.

Indien de kinderen op jaarbasis exact evenveel dagen bij elke ouder verblijven, heeft elke ouder recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Let op: de belastingdienst betaalt dit niet altijd op eigen initiatief uit. Hierom moet worden gevraagd.

 1. De verdeling van de schulden: jullie kunnen de onderlinge schulden onderling verdelen. Maar let op: de wet staat boven de onderlinge afspraak. Als er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid, dan mag de schuldeiser het gehele bedrag van de schuld op één persoon verhalen, ookal heb je samen anders afgesproken.

Als de koopwoning overgaat op één van de partners, is het voor de vertrekkende partner van belang om bij de hypotheekgever na te gaan of deze bereid is om hem/haar uit de hoofdelijkheid te ontslaan. De eigendomsoverdracht van de woning wordt bij de notaris geregeld. Aan het overzetten van de hypotheek en de wijziging van het eigendom van de koopwoning zijn kosten verbonden. In het convenant kun je afspreken hoe je de kosten verdeeld.

 1. Je bent pas officieel gescheiden als de echtscheiding is bijgeschreven in het register van de gemeente. Dus in deze telt niet de datum van de uitspraak van de rechter.

 

 1. Als je na de scheiding nog een gezamenlijke huishouding voert met je ex-partner en deze ex-partner dan niet bijdraagt in de woonlasten, dan wordt dit door de fiscus gezien als betaalde/ontvangen partneralimentatie en is de ontvanger hierover belasting verschuldigd.

 

De belastingdienst heeft het recht op het echtscheidingsconvenant op te vragen !

« Naar overzicht